Terms and Condition NO

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

for Øwre-Johnsen as, vedr Divako (“LEVERANDØR”)

LEVERING AV TJENESTER

1. VIRKEOMRÅDE

Disse generelle vilkårene (“Vilkårene”) gjelder automatisk for samtlige Tjenester tilbudt fra Leverandøren eller tilknyttede selskapet til alle kommersielle kunder (“Kunder”).

Tjenestene tilbys ikke til forbrukere.

2. DEFINISJONER

“Force Majeure hendelse”: en hendelse utenfor Kunden eller Leverandørens kontroll (herunder Leverandørens leverandører eller dets underleverandører) som hindrer gjennomføring av dets forpliktelser under Kontrakten, forutsatt at slik hendelse ikke med rimelighet kunne forutsees på tidspunktet for inngåelse av Kontrakten og at Parten som er påvirket ikke innen rimelighetens grenser kunne unngått eller overvunnet den eller dets konsekvenser.

“GDPR”: EUs personvernforordning (2016/679) eller den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning under norsk lov.

“Kjøpsordre”: en skriftlig forespørsel fra en Kunde til Leverandøren om levering av Tjenester som fremgår av Tilbudet.

“Kontrakt”: en skriftlig avtale mellom Leverandør og Kunde (“Partene”) vedrørende levering av Tjenester, som består av Kjøpsordre, Ordrebekreftelse og Vilkårene.

“Kunde”: det juridiske selskapets hvis navn fremgår av Ordrebekreftelsen

“Ordrebekreftelse”: et skriftlig dokument utstedt av Leverandøren som aksepterer leveranse av Tjenester som forespurt i Kjøpsordren og som bekrefter Tjenesten, prisen og tidspunkt for levering.

“Skriftlig”: inkluderer elektronisk kommunikasjon.

“Tilbud”: en skriftlig erklæring fra Leverandøren som spesifiserer pris, tidspunkt for levering og eventuell garantert leveringsdato.

“Tjenester”: de til enhver tid tilbudte tjenester fra Leverandøren.

3. INNGÅELSE AV AV KONTRAKT

En potensiell eller eksisterende Kunde som er interessert i å bestille Tjenester kan enten sende Leverandøren en Kjøpsordre eller en skriftlig forespørsel om et Tilbud før oversendelse av Kjøpsordre.

Tilbud er ikke, og skal ikke anses å utgjøre, en bindende forpliktelse til å levere Tjenester.

Ved å inngi en Kjøpsordre, anses Kunden å ha akseptert disse Vilkårene, herunder akseptert at disse Vilkårene skal gå foran enhver annen form for vilkår (uttrykkelig eller underforstått ved lov eller på annen måte), inkludert Kundens generelle vilkår inkludert i Kjøpsordre eller annen kommunikasjon fra Kunden til Leverandøren. Ved motstrid skal mellom kontraktsdokumentene skal de tolkes i følgende rekkefølge: 1) Vilkårene 2) Ordrebekreftelsen, og 3) Kjøpsordre.

En bindende Kontrakt for salg av Produkter anses inngått når Kunden uten forbehold skriftlig aksepterer Ordrebekreftelsen innen 90 dager etter at den er sendt fra Leverandøren.

Kunden kan ikke overføre en Ordrebekreftelse eller Kontrakt til en tredjepart og eventuelle forsøk på overføring vil ikke være bindende for Leverandøren.

Kontrakter kan ikke endres eller kanselleres uten skriftlig samtykke fra Leverandøren og samtykke kan holdes tilbake dersom Kunden ikke holder Leverandøren skadesløs for eventuelle kostnader eller tap påført som et resultat av vedkommende endring eller avbestilling.

4. TJENESTER

Oversikt over våre Tjenester er tilgjengelig på Divako.no og ved forespørsel per e-post til info@divako.no.

Tjenestene er kun tilgjengelig for næringsdrivende og ikke for forbrukere. Kontraktene er ikke underlagt forbrukerlovgivning og Kunder er dermed ikke beskyttet av slik lovgivning.

Enhver beskrivelse av Tjenestene er veiledende og skal kun være bindende dersom, og i den grad Leverandøren eksplisitt refererer til det i en Ordrebekreftelse.

Leverandøren er ikke ansvarlig for hvorvidt Tjenesten passer til kundens tiltenkte bruk. Kunden er ansvarlig for at Tjenesten passer til kundens formål. Ingen uttalelser, anbefalinger eller assistanse gitt fra leverandøren til kunden i tilknytning til Tjenesten skal utgjøre eller bli tolket som en representasjon eller garanti av noe slag. Ethvert underforstått vilkår og enhver garanti i medhold av lovgivning skal ekskluderes til den grad det er mulig under gjeldende lov.

Leverandøren forbeholder seg retten til å fjerne eller endre listen over Tjenester uten å varsle kunden.

Spesifikke tjenestevilkår fra Kunden er kun bindende dersom Ordrebekreftelsen inkluderer en uttrykkelig forpliktelse fra Leverandøren om å tilby Tjenester med spesifikke vilkår.

5. STED

Tjenestene vil bli levert på stedet/stedene som er nevnt i Ordrebekreftelsen.

6. PRIS

Prisen for Tjenester vil fremgå av Ordrebekreftelsen.

Alle beløp Kunden skal betale i henhold til Kontrakten er uten merverdiavgift (moms). Dersom en levering som anses avgiftspliktig for merverdiavgifts-formål foretas i henhold til Kontrakten av Leverandøren til Kunden, skal Kunden ved mottak av en gyldig mva-faktura fra Leverandøren, betale tilleggsbeløpet til Leverandøren samtidig som Kunden betaler de øvrige kostnadene for levering av Tjenester.

Leverandøren forbeholder seg retten til å justere avtalte priser for Tjenester før en Ordrebekreftelse en sendt, dersom dette anses nødvendig for å gjenspeile endringene i valuta økninger i materialkostnader eller underleverandørens priser, endringer i tollavgifter eller andre avgifter, statlige inngrep, økte lønninger eller andre situasjoner som direkte påvirker prisen og hvor Leverandøren har begrenset eller ingen kontroll.

7. BETALING

Betaling skal skje mot faktura, som kan sendes elektronisk i overenstemmelse med betalingsvilkår som spesifisert i Ordrebekreftelsen.

Kunden skal betale faktura fra Leverandøren:

(a) innen 30 dager etter faktureringsdato; og

(b) i sin helhet med klarerte midler på en bankkonto oppgitt av Leverandøren.

Forsinkelsesrente løper fra forfallsdato på den høyeste tillatte rate i henhold til gjeldende lovgivning. Leverandøren forbeholder seg retten til å overdra kravet til et inkassobyrå på Kundens regning.

Kunden har ikke anledning til å motregne eventuelle utestående beløp mot betaling av Tjenesten. Leverandøren kan utøve motregning for Tjenester som er levert, men ikke betalt.

8. TID FOR LEVERING AV TJENESTER

Tjenester skal leveres på datoene angitt i Ordrebekreftelsen.

Dersom Leverandøren ikke leverer Tjenestene innen avtalt dato, har Kunden rett til å sette en skriftlig frist på et minimum av 90 dager. Hvis Tjenestene ikke er levert innen en slik sluttfrist satt av Kunden, har Kunden rett til å terminere hele eller deler av Kontrakten ved å gi varsel skriftlig, i så fall har Leverandøren ikke noe ansvar overfor Kunden.

Hvis levering av Tjenester er forsinket grunnet Force Majeure, suspenderes Leverandørens forpliktelser så lenge situasjonen varer, forutsatt at Leverandøren underretter Kunden om forholdende uten ugrunnet opphold etter å ha blitt kjent med forsinkelsen.

Dersom Leverandørens oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til Kontrakten er forhindret eller forsinket av handling eller unnlatelse fra Kundens side eller manglende utførelse av relevant forpliktelse på Kundens side, inkludert betaling av ubestridte fakturaer:

(a) skal Leverandøren uten å begrense sine rettigheter for øvrig, ha rett til å utsette levering av Tjenester inntil Kunden utbedrer misligholdet, og Leverandøren skal være fritatt fra enhver forpliktelse så langt Kundens mislighold forhindrer Leverandøren fra å utføre sine forpliktelser; og

(b) Leverandøren skal ikke være ansvarlig for kostnader eller tap som Kunden pådrar seg direkte eller indirekte som følge av at Leverandøren unnlater eller blir forsinket i å oppfylle sine forpliktelser; og

(c) Ved skriftlig forespørsel fra Leverandøren, skal Kunden refundere kostnader eller tap som Leverandøren pådrar seg som en direkte eller indirekte følge av Kundens mislighold.

9. GODKJENNELSE

Dersom kunden anser Tjenestene som ufullstendige eller mangelfulle, må Kunden umiddelbart sende en klage til Leverandøren. Unnlatelse vil bli ansett som aksept av Tjenestene.

10. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alle immaterielle rettigheter som eksisterer i eller i relasjon til Tjenestene er og skal forbli Leverandørens eller (eventuelt) tredjeparts eie. Kunden skal ikke bruke rettighetene uautorisert og heller ikke autorisere noen andre til å gjøre det.

Ingenting i Kontrakten skal bli tolket som en overdragelse av noen immaterielle rettigheter til Tjenester eller dokumentasjon levert til Kunden.

Leverandøren skal holde Kunden skadesløs og forsvare Kunden mot ethvert krav som påstår at noen del av Tjenester krenker tredjeparts immaterielle rettigheter.

11. ANSVARSBEGRENSNING

Leverandøren er kun ansvarlig i henhold til en Kontrakt for dokumenterte direkte tap og følgelig er Leverandøren ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader eller indirekte tap som følge av forsinkelse eller mangler knyttet til Tjenester.

Leverandørens samlede ansvar overfor Kunden enten det er basert på kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovbestemt plikt), erstatning, på grunn av uriktig fremstilling eller annen rettsteori, skal være begrenset til pengeskader med et beløp ikke overskridende akkumulert verdi av Avtalen.

Disse begrensningene gjelder ikke hvis tapet utelukkende er et resultat av at Leverandøren har utøvd grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger eller unnlatelser, og/eller andre krav fra Leverandøren mot Kunden for brudd på immaterielle rettigheter, taushetsplikt eller andre forpliktelser Kunden er pålagt.

12. OPPHØR

Leverandøren kan suspendere eller tilbakeholde levering til en Kunde og/eller si opp en Kontrakt hvis

  • Kunden går konkurs, innleder gjeldsforhandlinger eller inngår en eller annen form for avtale med kreditorer eller søker om beskyttelse av sine kreditorer, eller beviselig har erkjent insolvens, og/eller
  • Kunden ubegrunnet eller systematisk unnlater å betale forfalne uomtvistede beløp, og/eller
  • Kunden gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av andre forpliktelser i henhold til Kontrakten, og/eller
  • Kunden handler slik at Leverandøren har berettiget grunn til å forvente mislighold på grunn av finansielle forhold

med mindre det uten ugrunnet opphold blir tilstrekkelig bevist at Kunden kan utført sine forpliktelser i henhold til Kontrakten

13. FORCE MAJEURE

Ingen av partene skal være ansvarlig for skade eller tap som den annen part har pådratt seg som følge av en Force Majeure hendelse.

Hver av partene må varsle den annen part umiddelbart når den blir klar over at det foreligger en Force Majeure hendelse. Partene må foreta enhver rimelig anstrengelse for å minimere effekten hendelsen har på forpliktelser i henhold til Kontrakten.

Leverandøren kan utsette levering av Tjenester hvis den er forhindret fra eller forsinket i å drive sin virksomhet som følge av en Force Majeure hendelse.

Hvis en Force Majeure hendelse forhindrer en av partene i å prestere sin ytelse i henhold til Kontrakten i en sammenhengende periode på 90dager, kan hver av partene si opp hele eller deler av den berørte Kontrakten.

14. INFORMASJON UTENFOR KONTRAKT

Kunden anerkjenner at den ikke stoler på noen forpliktelse, løfte, forsikring, uttalelse, representasjon, garanti eller forståelse (skriftlig eller muntlig) som knytter seg til forhold under en Kontrakt annet en det som uttrykkelig fremgår av Kontrakten.

15. BRUK AV UNDERLEVERANDØRER

Leverandøren kan benytte underleverandører til å designe, utvikle eller levere Tjenester eller deler av disse.

16. OVERDRAGELSE OG OVERFØRING

Leverandøren kan til enhver tid overdra eller overføre en Kontrakt eller rettigheter eller forpliktelser i henhold til en Kontrakt til et annet selskap som på tidspunktet for overdragelsen eller overføringen er et tilknyttet selskap og/eller som ledd i overføring av hele eller deler av virksomheten i selskapet.

Leverandøren har rett til å overføre eller overdra sine rettigheter til noen eller samtlige fakturaer (kundefordringer) for finansieringsformål, til ethvert anerkjent (ut fra Leverandørens besluttelse) bank eller annen finansinstitusjon, kun ved å gi melding om dette til Kunden.

Kunden har ikke rett til verken å selge hele eller deler av Tjenestene, eller overdra eller overføre noen rettigheter

eller forpliktelser i henhold til en Kontrakt uten skriftlig samtykke fra Leverandøren.

17. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Leverandøren kan samle, lagre og behandle personopplysninger, inkludert (men ikke begrenset til) navn og kontaktinformasjon. Leverandørens formål med slik behandling av slik informasjon er å kunne oppfylle sine forpliktelser overfor Kunden i henhold til Kontrakten, inkludert inngåelse og gjennomføring av kontrakten, håndtering av kundeforhold, garantistyring og betalingstransaksjoner.

Leverandøren skal treffe tilstrekkelige tiltak for å ivareta beskyttelse av personopplysninger og kun lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for forretningsforholdet. Personopplysninger som Leverandøren samler er underlagt gjeldende personvernregler (“GDPR”). For å forsikre overholdelse av forordningen har vi utarbeidet en personvernerklæring som er tilgjengelig https://app.divako.no/privacy_policy

18. DELVIS UGYLDIGHET

Dersom en eller flere av bestemmelsene i en Kontrakt anses ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal ikke dette påvirke eller svekke gyldigheten, lovligheten eller håndhevbarheten til de øvrige bestemmelsene i Kontrakten.

19. INTERNASJONALE SANKSJONER

Kunden garanterer at den eller dens virksomhet ikke er i strid med, eller undersøkes av eller forventes å bli undersøkt for brudd på eventuelle sanksjoner utstedt av Norge, USA, Storbritannia, EU eller FN eller andre nasjonale eller lokaler sanksjonslover. 

Kunden skal tilbakebetale og holde Leverandøren skadesløs for alle kostnader, krav, tap, handlinger, straffer, bøter, gebyrer som pådras i forbindelse med brudd på forpliktelsene knyttet til sanksjoner.

20. LOVVALG OG RETT VERNETING

Enhver tvist som oppstår som følge av en Kontrakt eller i forbindelse med dens gjenstand eller dannelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) skal løses i henhold til norsk lov.

Partene er enige om at domstolene i Norge skal ha jurisdiksjon over enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med alle Kontrakter eller dens gjenstand eller dannelse (inkludert krav utenfor kontrakt).